ขั้นตอนการรับบริการตรวจการปลอมปนพันธุ์ข้าว

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 08 กรกฏาคม 2020

1. การเตรียมตัวอย่าง

- เมล็ดข้าวสาร ลักษณะเต็มเมล็ด หรือข้าวหักที่ไม่เล็กกว่าครึ่งเมล็ด*
- ปริมาณของตัวอย่าง 0.5 - 3 กิโลกรัม

หมายเหตุ * ทางห้องปฏิบัติการฯขออนุญาติไม่รับตรวจข้าวสารหัก ที่เล็กกว่าครึ่งเมล็ด และไม่รับตรวจข้าวเปลือก

คลิกเพื่อดูอัตราค่าบริการ การตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว
2. กรอกข้อมูล ต่างๆ ลงในแบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้

- ชื่อ ที่อยู่ สำหรับออกใบกำกับภาษี
- ชื่อ ที่อยู่ สำหรับออกใบรายงานผล
- ชื่อ ที่อยู่ สำหรับส่งผลการตรวจวิเคราะห์
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- หมายเลขโทรสารที่ต้องการให้ส่งใบรายงานผลให้ชัดเจน

- ชื่อ/รหัส หรือรายละเอียดของตัวอย่างข้าวของท่าน ซึ่งชื่อที่ปรากฎในใบรายงานผลจะต้องตรงกับชื่อที่ถุงตัวอย่าง หาก ชื่อ / รหัสของตัวอย่างดังกล่าว ไม่ตรงกัน ทางห้องปฏิบัติการ ฯ ขออนุญาติที่จะไม่ทำการตรวจสอบตัวอย่างนั้น ๆ
- เลือกประเภทการทดสอบให้ชัดเจนทุกครั้งที่มีการส่งตัวอย่าง
- การเลือกรับผลการวิเคราะห์ (ส่งทางไปรษณีย์ / มารับผลเอง)

หมายเหตุ
- ในกรณี ที่ลูกค้ามีตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบหลายตัวอย่าง สามารถกรอกชื่อตัวอย่างลงในใบรับตัวอย่างใบเดียวกันได้
- ในกรณี ที่ลูกค้าส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ จะต้องแนบใบรับตัวอย่าง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน แนบมากับตัวอย่างที่ต้องการส่งตรวจวิเคราะห์ (ถ้าต้องการแยกผลวิเคราะห์ให้ระบุให้ชัดเจน)

Download ใบรับตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว

คลิก ไปยังระบบรับตัวอย่างข้าว

3. การส่งตัวอย่างและแบบฟอร์ม

การส่งตัวอย่างสามารถส่งได้ 2 วิธี
1. ท่านนำตัวอย่างมาส่งด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี
2. ท่านสามารถนำส่งตัวอย่างด้วยพัสดุมาทางบริษัทขนส่งต่าง ๆ มาที่แผนก Customer Service ถึง คุณ เดือนเต็ม ทายา / คุณ ประภาศรี บัวศรี

ที่อยู่
ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

4. การยืนยันการตรวจตัวอย่าง

เมื่อทางห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยีได้รับตัวอย่างแล้ว ทางห้องปฏิบัติการ ฯ จะทำการออกใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลดังนี้
1. ราคาค่าตรวจวิเคราะห์
2. กำหนดเวลาออกผลการวิเคราะห์

หากลูกค้าตกลงในเงื่อนไขดังกล่าวให้ลูกค้าเซ็นชื่อรับทราบในใบเสนอราคา และส่งกลับทาง E-mail หรือ Fax คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าวจากท่านเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มทำการวิเคราะห์ตัวอย่างของท่าน

5. การส่งผลวิเคราะห์

เมื่อทางห้องปฏิบัติการฯ ทำการวิเคราะห์ผลเสร็จสิ้นแล้ว ทางห้องปฏิบัติการจะส่งผลการวิเคราะห์ให้ตามช่องทางที่ท่านได้แจ้งไว้ (ส่งทางไปรษณีย์/มารับผลเอง)

link อื่น ๆ