ถ้อยแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก คำขวัญ

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 08 กรกฏาคม 2020

ถ้อยแถลงนโยบาย

ห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี ขอประกาศว่าจะบริหารงานของห้องปฏิบัติการฯ โดยมีนโยบายดังนี้
1) ตั้งใจบริการตามเป้าหมายที่ห้องปฏิบัติการฯ กำหนดและสอดคล้องตามมาตรฐานของระบบการบริหารงานคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการฯ ยึดมั่น ได้แก่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 และ ISO9001:2015
2) ปฏิบัติงานโดยยึดคำมั่นสัญญาการบริการอย่างมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ปฏิบัติงานอย่างคงเส้นคงวา และเที่ยงตรง
3) บุคลากรมีความเข้าใจในเอกสารระบบคุณภาพ นำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ และตระหนักถึงความเกี่ยวข้อง ความสำคัญและการมีส่วนร่วมของกิจกรรมของเขา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหาร
4) มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานของห้องปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น พัฒนางานบริการการตรวจวิเคราะห์ด้วยความทันสมัย สู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ บนมาตรฐานระดับชาติและสากล

พันธกิจหลัก

1) เพื่อบริการการตรวจวิเคราะห์ทางสารพันธุกรรม และไบโอมาร์คเกอร์ (Biomarkers) บนความสามารถอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
2) สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3) มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการฯ สู่มาตรฐานสากล
4) พัฒนาบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการฯ ให้มีประสิทธิภาพ

คำขวัญ

DNATEC เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล