การจัดทำเอกลักษณ์พันธุกรรมของข้าวโพด

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 08 กรกฏาคม 2020

ข้าวโพดเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันมีความต้องการใช้อย่างสูงภายในประเทศ ทำให้ธุรกิจเมล็ดมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงมีการแข่งขันกันทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด การนำเครื่องหมาย DNA มาใช้ในการตรวจสอบ ทำให้ลดปัญหาต่างๆของการผลิตและการตรวจคุณภาพสินค้าได้ ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ เทคโนโลยีได้นำเครื่องหมายดีเอ็นเอมาใช้ในการตรวจสอบข้าวโพด ดังนี้

Example blog post alt.

ฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์ข้าวโพด
การจัดทำ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวโพดแต่ละสายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง แล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกฐานทางพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ และยังใช้เป็นข้อมูลยืนยันในกรณีที่เกิดการขโมยพันธุ์หรือการปลอมปนพันธุ์ด้วย

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวโพดสายพันธุ์แท้
ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์พ่อและแม่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม เพื่อให้ได้ลูกผสมตรงตามพันธุ์ การพิจารณาจากลักษณะภายนอกอาจมีความไม่แน่นอนได้เนื่องจากเกิดความแปรปรวนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การตรวจสอบดีเอ็นเอทำให้สามารถคัดเลือกต้นพันธุ์ได้ถูกต้องและรวดเร็ว จึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและได้พันธุ์ที่ถูกต้องแน่นอน

Example blog post alt.

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวโพดลูกผสม
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นข้าวโพดลูกผสมตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการ และ / หรือมีการปลอมปนข้าวโพดสายพันธุ์อื่นๆ หรือไม่

Example blog post alt.

การตรวจสอบการผสมตัวเอง (self pollination) และการผสมนอกคู่ (off type) ในข้าวโพดลูกผสม
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม อาจเกิดการผสมตัวเองของต้นแม่พันธุ์ หรือเกิดการผสมข้ามจากข้าวโพดสายพันธุ์อื่นๆ ทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ไม่ถูกต้องตามสายพันธุ์ที่ต้องการ การตรวจสอบดีเอ็นเอสามารถบอกความแตกต่างของข้าวโพดลูกผสม, ผสมตัวเอง หรือผสมนอกคู่ได้อย่างชัดเจน

Example blog post alt.