รายละเอียดสำหรับการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 08 กรกฏาคม 2020

ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในทั่วทุกภาคของประเทศ และจัดเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญในระดับต้นๆ ปัญหาที่พบว่ามีผลต่อการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศอย่างหนึ่งคือปัญหาการปลอมปนพันธุ์ข้าว ซึ่งอาจนำมาซึ่งการสูญเสียภาพพจน์ของการค้าข้าวของประเทศไทย

Example blog post alt.

การปลอมปนพันธุ์ข้าวนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายขั้นตอนในการผลิตข้าว ตั้งแต่ การปลอมปนพันธุ์ข้าวก่อนปลูก,การปลอมปนเมล็ดข้าวเปลือกในขณะเก็บเกี่ยวหรือในขณะที่เข้าโรงสี รวมทั้งการปลอมปนโดยเจตนา

การตรวจสอบ
การตรวจสอบการปลอมปนโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นเกณฑ์เช่น ความยาว ความกว้าง ความใสของเมล็ดข้าวนั้นอาจทำให้การพิจารณาผิดพลาดได้เนื่องจากลักษณะต่างๆของเมล็ดข้าวพันธุ์ต่างๆ อาจใกล้เคียงกันมากจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน ส่วนการตรวจสอบโดยใช้ความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมีเช่นเปอร์เซ็นต์ของแป้งอะมัยโลส (amylose) ความคงตัวและอุณหภูมิของแป้งสุกของข้าวแต่ละชนิด สามารถระบุพันธุ์ข้าวได้ แต่ต้องใช้หลายคุณสมบัติมาประกอบในการพิจารณา และพบว่ามีพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์ที่มีปริมาณของเปอร์เซ็นต์แป้งอะมัยโลสที่ใกล้เคียงกัน

ในปัจจุบันได้มีการนำเครื่องหมายดีเอ็นเอ มาใช้ในการตรวจสอบพันธุ์ข้าวและตรวจสอบการปลอมปนของข้าว ซึ่งเป็นวิธีที่มีความจำเพาะ แม่นยำ สามารถตรวจสอบการปลอมปนได้อย่างแน่นอน การตรวจสอบโดยวิธีนี้สามารถทำได้โดย

Example blog post alt.
ผังแสดงการทำงานเบื้องต้น
Example blog post alt.
ภาพผลทดสอบเบื้องต้น

ผลการตรวจสอบ
สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างข้าวที่ต้องการตรวจสอบเป็นข้าวสายพันธุ์ที่ต้องการทราบหรือไม่ และมีเปอร์เซ็นต์การปลอมปนอยู่เท่าใด