อัตราค่าบริการการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 24 สิงหาคม 2021

ตารางแสดงรายการตรวจการปลอมปนพันธุ์ข้าวทั้งหมด

Type ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ (ไม่นับวันหยุดราชการ) และราคาต่อตัวอย่าง
ระยะเวลาทดสอบ (นับหลังจากวันที่นำตัวอย่างเข้าฝ่ายทดสอบ)
Type รายการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว
3** วันทำการ / ตัวอย่าง
12** วันทำการ / ตัวอย่าง
1 ข้าวหอมมะลิไทย และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Thai Hom Mali Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
2 ข้าวหอมไทย และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
3 ข้าวพื้นนุ่ม และพันธุ์อื่นๆ
(รายงาน % Low Amylose Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
4 ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
(รายงาน % High Amylose Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
5 ข้าว กข 43 และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % RD 43 and % Other Varieties)
2,500 บาท
-
6 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Riceberry and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
7 ข้าวหอมนิล และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Homnin and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
8 ข้าวปทุมธานี 1 และพันธ์ุอื่น ๆ
(รายงาน % Pathumthani 1 and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
9 ข้าวชัยนาท 1 และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Chainat 1 and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
10 ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า
(รายงาน % Glutinous Rice and % Non Glutinous Rice)
-
2,500 บาท
2+3 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นนุ่ม และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % Low Amylose Rice and % Other Varieties)
3,600 บาท
-
2+4 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % High Amylose Rice and % Other Varieties)
3,600 บาท
-
2+3+4 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นนุ่ม , ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % Low Amylose Rice and % Other Varieties)
ตารางที่3(รายงาน % High Amylose Rice and % Other Varieties)
5,000 บาท
-
* set คือ จำนวนตัวอย่างที่กำหนด/ การส่ง 1 ครั้ง/ 1 ใบรับตัวอย่าง/ 1 ใบเสนอราคาโดยจำกัดจำนวนตัวอย่างตามที่ระบุไว้เท่านั้น
** ในกรณีที่เกิดปัญหาในการตรวจวิเคราะห์ อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้
*** ระยะเวลา 3 วันทำการ นับหลังจากตัวอย่างเข้าผ่านทดสอบ