อัตราค่าบริการการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 24 สิงหาคม 2021

ตารางแสดงรายการตรวจการปลอมปนพันธุ์ข้าวทั้งหมด

01/09/2565 ประกาศ การตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว ที่ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ
เปิดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
และ ขอปรับระยะเวลาในการทดสอบ จาก 3 วันทำการ เป็น 5 วันทำการ ขออภัยในความไม่สะดวก
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 08-1517-4001, 09-7234-4461


Type ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ (ไม่นับวันหยุดราชการ) และราคาต่อตัวอย่าง
ระยะเวลาทดสอบ (นับหลังจากวันที่นำตัวอย่างเข้าฝ่ายทดสอบ)
Type รายการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าว
5** วันทำการ / ตัวอย่าง
12** วันทำการ / ตัวอย่าง
1 ข้าวหอมมะลิไทย และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Thai Hom Mali Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
2 ข้าวหอมไทย และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
3 ข้าวพื้นนุ่ม และพันธุ์อื่นๆ
(รายงาน % Low Amylose Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
4 ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
(รายงาน % High Amylose Rice and % Other Varieties)
1,800 บาท
-
5 ข้าว กข 43 และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % RD 43 and % Other Varieties)
2,500 บาท
-
6 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Riceberry and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
7 ข้าวหอมนิล และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Homnin and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
8 ข้าวปทุมธานี 1 และพันธ์ุอื่น ๆ
(รายงาน % Pathumthani 1 and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
9 ข้าวชัยนาท 1 และพันธ์ุอื่นๆ
(รายงาน % Chainat 1 and % Other Varieties)
-
2,500 บาท
10 ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า
(รายงาน % Glutinous Rice and % Non Glutinous Rice)
-
2,500 บาท
2+3 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นนุ่ม และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % Low Amylose Rice and % Other Varieties)
3,600 บาท
-
2+4 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % High Amylose Rice and % Other Varieties)
3,600 บาท
-
2+3+4 ข้าวหอมไทย , ข้าวพื้นนุ่ม , ข้าวพื้นแข็ง และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Fragranc Rice and % Other Varieties)
ตารางที่2 (รายงาน % Low Amylose Rice and % High Amylose Rice)
5,000 บาท
-
1+8 ข้าวหอมมะลิไทย, ปทุมธานี1 และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Hommali Rice, % Pathumthani1 และ % Other Varieties)
-
2,500 บาท
1+8+9 ข้าวหอมมะลิไทย, ปทุมธานี1, ชัยนาท1 และพันธุ์อื่นๆ
ตารางที่1 (รายงาน % Thai Hommali Rice, % Pathumthani1, % Chainat1 และ % Other Varieties)
-
3,500 บาท
* set คือ จำนวนตัวอย่างที่กำหนด/ การส่ง 1 ครั้ง/ 1 ใบรับตัวอย่าง/ 1 ใบเสนอราคาโดยจำกัดจำนวนตัวอย่างตามที่ระบุไว้เท่านั้น
** ในกรณีที่เกิดปัญหาในการตรวจวิเคราะห์ อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้
*** ระยะเวลา 5 วันทำการ นับหลังจากตัวอย่างเข้าห้องทดสอบ