ประกาศ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ ของห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี (โควิดระลอกใหม่)

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ| 03 มกราคม 2021
ปรับปรุงล่าสุด | 02 สิงหาคม 2021

ประกาศห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี
เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจั้งหวัดนครปฐมยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงอาจทำให้กระบวนการทดสอบตัวอย่างเกิดความล่าช้าจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลทำให้การส่งผลทดสอบอาจมีการใช้เวลามากกว่าปกติจึงขออภัยลูกค้าทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งหากลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 081-517-4001 และ 097-234-4461

       แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร จาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ให้พนักงานปฏิบัติงานที่พักของตนเอง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้หัวหน้าส่วนงานกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้เป็นไปตามแนวทาง
2. งดรับบริการ กรณีมาจัดส่งตัวอย่างด้วยตนเอง โดยสามารถจัดส่งทางขนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย
3. กรณีจัดส่งตัวอย่างทางขนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย ทางห้องปฏิบัติการจะดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และอบแสงยูวี ก่อนนำเข้าสู่พื้นที่ห้องปฏิบัติการฯ (สำหรับการดำเนินการส่วนนี้ อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการนำส่งตัวอย่างเข้าทดสอบหรือวิเคราะห์)
สืบเนื่องจากมาตรการดังกล่าว จึงส่งผลกระทบให้การรายงานผลการวิเคราะห์ (Test Report) ของผู้ใช้บริการล่าช้าไปจากเดิมตามที่ห้องปฏิบัติการกำหนดไว้ โดยต้องขออภัยในความไม่สะดวก

       ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง จนกว่าสถานะการจะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

แนวปฏิบัติการจัดการพัสดุ ก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการฯ

1. ข้างถุงตัวอย่างที่จัดส่ง กรุณาเขียนชื่อตัวอย่าง ชื่อบริษัท/โรงสี/ห้างหุ้นส่วน/อื่นๆ โดยเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกไม่ที่สามารถลบได้ เมื่อถูกแอลกอฮอล์ (หรือควรติดสติ๊กเกอร์ใสทับชื่ออีกครั้ง)
2. หากเป็นไปได้ กรุณาฉีดแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนนำตัวอย่างแพ็คใส่กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยคำนึงตามความเหมาะสมหรือความเสียหายของตัวอย่างเมื่อถูกแอลกอฮอล์
3. ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์หรือกล่องพัสดุ กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน โดยเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกที่ไม่สามารถลบได้ เมื่อถูกแอลกอฮอล์ (หรือควรติดสติ๊กเกอร์ใสทับชื่ออีกครั้ง)
4. เมื่อพัสดุหรือตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการฯแล้ว ทางห้องปฏิบัติการจะดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และอบด้วยแสงยูวี ก่อนดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างเพื่อจัดเตรียมนำเข้าทดสอบหรือวิเคราะห์ต่อไป จึงส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินการทดสอบหรือวิเคราะห์ตัวอย่างของท่าน