ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (17)

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการ DNATEC รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และพนักงาน DNATEC ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็น เจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้อำนวยการ DNATEC รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นประธานในงานนี้ โดยท่านได้กล่าวเน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

ประกาศเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" และ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย"

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาด้านการวิจัยและแผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ ของวิทยาเขตกำแพงแสน” โดยผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี(DNATEC) รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

facebook fanpage