ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (18)

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผอ. DNATEC ได้รับรางวัลระดับ Platinum ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงสุด

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการ DNATEC รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และพนักงาน DNATEC ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็น เจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้อำนวยการ DNATEC รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นประธานในงานนี้ โดยท่านได้กล่าวเน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

ประกาศเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" และ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย"

facebook fanpage