การตรวจ Genetically Modified Organisms (GMOs)

 

ในปัจจุบัน ความวิตกกังวลของผู้บริโภคเรื่องวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชและสัตว์ที่ได้รับการตกแต่งยีน (GeneticallyModified Organisms, GMOs) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากถั่วเหลืองและข้าวโพดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนายีนที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเช่น ยีนต้านทานโรคและแมลง ยีนต้านทานวัชพืช ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านขึ้นโดยใช้ข้อกำหนดในด้านความปลอดภัยทาง   ชีวภาพทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งนำไปสู่มาตรการในการส่งสินค้าทางการเกษตรสู่สหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นในเดือนเมษายน คศ. 2000 โดยต้องมีการระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ GMOs หรือไม่

มาตรฐานและข้อกำหนด
การตรวจ GMOs จะใช้มาตรฐานเดียวกับการตรวจสอบในกลุ่มประเทศยุโรป ให้ผลแบบมี หรือไม่มี GMOs ปลอมปน และสามารถตรวจสอบในลักษณะปริมาณได้ที่ Roundup Ready Soybean นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบป้องกัน carry-over effect ซึ่งเป็นสาเหตุของ fault positive 

ยีนที่ได้รับการตกแต่งจะประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ 1.Transgene 2. Promoter 3. Terminator ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงชิ้นส่วนวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์แปรรูปว่ามีการปลอมปนของ GMOsหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญ ที่เรียกว่า  Selectable และ Reporter genes เช่น NPTII, HPT และGUS เป็นต้น เพื่อให้ทราบเซลล์ที่ได้รับการถ่ายยีน

ขั้นตอนในการตรวจสอบชิ้นส่วน วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชที่ได้รับการตกแต่งยีน 

1. การสกัดดีเอ็นเอจากชิ้นส่วน วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากพืชด้วยวิธีที่เหมาะสม

2. ตรวจสอบดีเอ็นเอตัวอย่างด้วยเทคนิค Real - Time PCR โดย

       2.1 DNA Screening : Soybean - Lectin gene, 

            Corn - Zein gene, Plant - 18s rRNA gene

       2.2 GMO Screening : 35S CaMV promoter, 

            NOS terminater

       2.3 GMO Identification : RRS (Roundup Ready Soybean) 

 

facebook fanpage