การตรวจสอบความบริสุทธิ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ (Inbred line)

     เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความต้องการใช้อย่างสูงภายในประเทศ ทำให้ธุรกิจเมล็ดพันธุ์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการผลิตเมล็ดพันธุ์จึงมีการแข่งขันกันทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด
     ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์พ่อแม่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งการใช้ลักษณะภายนอกที่มองเห็นเป็นตัวคัดเลือกเหมือนในอดีต มีความไม่แน่นอน และแปรปรวนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  การนำเครื่องหมายดีเอ็นเอมาช่วยคัดเลือก จะทำให้สามารถคัดเลือกต้นพันธุ์ซึ่งใช้เป็นสายพันธุ์พ่อและแม่ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและได้ต้นพันธุ์ลูกผสมที่ตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพดี 

การตรวจสอบ

การใช้ DNA เครื่องหมายช่วยในการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไร

ในอดีต การคัดเลือกต้นพันธุ์อาศัยลักษณะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจทำให้ได้ผลที่ไม่แน่นอน เนื่องจากความแปรปรวนของลักษณะปรากฎอาจมีผลจากสภาพแวดล้อม จึงมีโอกาสที่จะได้

ต้นที่ไม่ตรงตามพันธุ์  ปัจจุบันจึงมีการนำเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด  SSLP(Simple Sequence Length Polymorphism)มาช่วยในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ผลการตรวจสอบสามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์การปลอมปน โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้

ผลการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบข้าวโพดสายพันธุ์แท้ โดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด  SSLP จำนวน 1 ตำแหน่ง ปรากฏแถบดีเอ็นเอเพียง 1 แถบ แต่ถ้าเมล็ดมีการปลอมปนของพันธุ์อื่นจะทำให้เกิดแถบดีเอ็นเออื่นขึ้นมาด้วย ดังรูป

facebook fanpage