การตรวจสอบความบริสุทธิ์ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid Line)

 

ปัจจุบันมีการผลิตข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเพื่อการค้าจำนวนมากโดยแต่ละพันธุ์มีคุณภาพที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดปัญหาการขโมยพันธุ์และปลอมปนเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพคุณสมบัติไม่ตรงตามพันธุ์ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่น้อย

การตรวจสอบ

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมครั้งหนึ่งจะผลิตเป็นจำนวนมากภายในแปลงเดียวกัน ซึ่งการจำแนกเมล็ดพันธุ์จำนวนมากด้วยลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวนั้นทำได้ยาก ปัจจุบันจึงนำดีเอ็นเอเครื่องหมาย SSLP (Simple Sequence Length Polymorphism) มาช่วยในการการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ลูกผสมซึ่งมีความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วโดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบดังนี้

 

ผลการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์สายพันธุ์ลูกผสมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ  SSLP จะปรากฏแถบดีเอ็นเอ 2 แถบ ซึ่งแสดงถึงแถบดีเอ็นเอของพ่อและแม่ อย่างละ1 แถบ  แต่ถ้าเมล็ดมีการปลอมปนจะทำเกิดแถบดีเอ็นเออื่นขึ้นมานอกเหนือจากแถบดีเอ็นเอพ่อและแม่

 

ภาพแสดงการตรวจสอบความบริสุทธุ์ของข้าวโพดสายพันธุ์ลูกผสม ด้วยดีเอ็นเอเครื่องหมาย SSLP ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีการปลอมปน เนื่องจากไม่ปรากฏแถบดีเอ็นอื่นนอกเหนือจากแถบดีเอ็นของพ่อและแม่

 

ภาพแสดงการปลอมปน เนื่องจากปรากฏแถบดีเอ็นอื่น นอกเหนือจากแถบดีเอ็นเอ ของพ่อและแม่

facebook fanpage