ผอ.DNATEC เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาด้านการวิจัยและแผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ ของวิทยาเขตกำแพงแสน” ให้กับ ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้คณะและหน่วยงานต่างๆ ทราบถึงนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นร่วมกันในการจัดทำกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ วิทยากรรับเชิญได้แก่ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ นางสาวรัตติญา สิริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน โดยผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี(DNATEC) รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

facebook fanpage