หน้าที่ของ DNA

 

 DNA ทำหน้าที่อะไร เป็นเรื่องที่น่าแปลก ในเมื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบไปด้วย DNA และ DNA ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็ประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิด คือ A C G T แต่ทำไมสิ่งมีชีวิตจึงได้แตกต่างกันมาก ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่น อะมีบา มาจนกระทั่ง หญ้า พืชล้มลุก ไม้ยืนต้น แมลงเล็กๆ พวก มด ปลวก สัตว์น้ำต่างๆ สัตว์ปีกพวก นก เป็ด ไก่ พวกสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ใหญ่ต่างๆ จนถึงคน ในเมื่อตัวเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตคือ DNA ดังนั้นการศึกษา DNA ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้สรุปได้ว่า ถึงแม้องค์ประกอบของ DNA ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีจำนวนคู่เบสไม่เท่ากัน และการเรียงตัวของตัวเบสทั้ง 4 ตัว ก็ไม่เหมือนกันด้วย การเรียงตัวของเบสทั้ง 4 ตัว และขนาดความยาวของ DNA จะเป็นส่วนสำคัญมากในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

จากที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า DNA จะอยู่ในส่วนของนิวเคลียสภายในเซลล์แต่ละเซลล์ โดยที่ DNA เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในรูปของโครโมโซม เพื่อง่ายในการจำลองตัวเองในขณะที่มีการแบ่งเซลล์ เพื่อที่เซลล์ใหม่ทุกเซลล์จะมีโครโมโซมที่เหมือนเดิม แต่ว่า DNA สายยาวๆ จำนวนหลายล้านเบส บนแท่งโครโมโซมแต่ละแท่ง จะมีความสำคัญมากน้อยต่างกันไป หรือกล่าวได้ว่าตัวอักษร A C G T ทั้ง 4 ตัวที่เรียงกันอยู่บนแท่งโครโมโซม จำนวนหลายล้านตัวอักษร (หลายล้านเบส) จะมีเบสบางตำแหน่งบนโครโมโซมที่มีความสำคัญมาก ซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเบส ( A C G T) ที่ตำแหน่งที่มีความสำคัญนั้นไปเพียง 1 ตัว ก็อาจทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีความผิดปกติขึ้นได้หรืออาจจะทำให้ถึงตายได้ด้วย เช่น โรค thalassemia เป็นต้น ตำแหน่งที่สำคัญเหล่านั้นคืออะไรนะ? เส้น DNA ที่อยู่บนแท่งโครโมโซมสามารถแบ่งออกคร่าวๆ ได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นยีน (gene) และส่วนที่ไม่ใช่ยีน ส่วนมากการเปลี่ยนแปลงของเบสในส่วนที่ไม่ใช่ยีน เช่น อาจมีการเปลี่ยนตัวอักษร C ไปเป็น T ที่ตำแหน่งในบริเวณนี้ก็จะไม่มีผลต่อการแสดงออกหรือการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต แต่การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ในตำแหน่งที่เป็นยีนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้

facebook fanpage