Product ชุดสำเร็จในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ


ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงการสูญเสียประโยชน์ของประเทศชาติ  จึงได้พัฒนาชุดสำเร็จสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอขึ้นโดยมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับชุดสำเร็จจากต่างประเทศ และที่สำคัญคือการลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าครึ่ง 

DNA preservation matrix ถูกพัฒนาสำหรับใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่างของเหลวจากสิ่งมีชีวิต เช่น เลือด น้ำเหลือง ฯลฯ ที่มีปริมาณน้อย ณ อุณหภูมิห้อง  โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีอื่นในการเก็บรักษาตัวอย่าง  ใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการขนส่งเพราะไม่จำเป็นต้องรักษาสารพันธุกรรมในสภาพแช่แข็ง  ชุดเก็บตัวอย่างของเหลวนี้ มีคุณสมบัติในการแยกสารพันธุกรรมออกจากเซลล์และจับ DNA ไว้ได้นานกว่าสามเดือนในสภาพแห้ง ก่อนที่จะนำมาทำการสกัดสารพันธุกรรมเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  โดยชุดเก็บรักษาตัวอย่างถูกพัฒนาขึ้นมา 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ แบบหลอดทดลอง (1 ตัวอย่าง) และ แบบจานหลุมขนาด 96 ตัวอย่าง

DNA Trap เป็นชุดสกัดสารพันธุกรรมจากเซลล์พืชและสัตว์ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับชุดสกัดสารพันธุกรรมจากต่างประเทศ แต่ราคาต่ำกว่า ชุดดังกล่าวสามารถนำมาสกัดได้ทั้งชิ้นส่วนของพืชที่เป็นของแข็งหรือตัวอย่างที่เป็นของเหลว  ซึ่ง DNA Trap นี้ใช้หลักการตกตะกอนโปรตีนและโพลีแซคคาไรด์ด้วยเกลือ โดยไม่ใช้ Phenol หรือ chloroform ซึ่งเป็นสารอันตราย ดังนั้นสารพันธุกรรมจึงถูกทำให้บริสุทธิ์ มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

GMOs Test SystemGMOs Test System ประกอบด้วยชุดตรวจสอบ 2 ชุดด้วยกัน คือ D-GMOs Screening และ D-GMOs Identification, โดย GMOs Test System สามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นพืชวัตถุดิบและตัวอย่างที่แปรรูปแล้ว ซึ่งวิธีตรวจสอบนี้ง่าย ไม่จำเป็นต้องพัฒนา specific DNA marker เอง ไม่จำเป็นต้องปรับ PCR condition ให้เหมาะสม ผลที่ได้ถูกต้องแน่นอน อีกทั้งทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ไม่จำเป็นต้องมีเครื่อง real-time PCR เพียงมีเครื่อง PCR ปกติ และชุด agarose electrophoresis ก็ทำการวิเคราะห์ได้

D-GMOs Screening ใช้สำหรับตรวจสอบเบื้องต้น ประกอบด้วย ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมของตัวอย่าง (lectin gene สำหรับถั่วเหลือง , (Zein สำหรับข้าวโพด และ 18s rRNA สำหรับพืชชนิดอื่น) , ตรวจสอบส่วนของสารพันธุกรรมจากการตกแต่งยีน     (35s CaMV-promoter, NOS- terminator) 

D-GMOs Identification ใช้สำหรับตรวจสอบ specific gene ที่คาดว่าน่าจะมีในพืช GM   ได้แก่ RRS สำหรับ Roundup Ready Soybean, Bt-11 และ Bt-176 สำหรับ Bt corn

facebook fanpage