คณะทำงานได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2556

 

คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี และสถาบันจีโนม นำโดย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานเรื่องเทคโนโลยีฐานจีโนมิกส์กับการตรวจสอบจีโนมอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าในการส่งออกอาหาร และการปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด

คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเออ็นเอเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

2. ดร.สมวงศ์ ตระกูลรุ่ง 

3. น.ส.อภิวรรณ อยู่จินดา 

4. นางขันติพร นาถวรานันต์ 

5. น.ส.จรรญา ฝ่าผล 

6. นายนิวัฒน์ ปุริสังข์ 

7. นายถิระ ภมรพล 

8. นายฝุก เชี่ยงฉิน 

9. น.ส.อัญชลี ลิ้มอำนวย 

10. น.ส.กรุณา พิมพิสาร 

11. น.ส.อมรรัตน์ ปาละมะ

12. นายมนัญ วิมูลชาติ

 

คณะทำงานจากสถาบันจีโนม นำโดย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม 

จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

1. น.ส.วิรัลดา ภูตะคาม

2. นายสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

3. น.ส.นุกูล จอมชัย 

4. น.ส.ทิพวัลย์ อยู่ชา 

5. นายเจอร์มี เชียร์แมน 

6. นางปัณฑิตา เรืองอารีย์รัตน์ 

7. น.ส.พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์

8. น.ส.สุธาสินี สมยง 

9. นางดวงใจ แสงสระคู

 

  

ดร. สมวงษ์ และคณะ นำเทคโนโลยีจีโนมิกส์มาพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจสอบอย่างรวดเร็วกับสินค้าด้านอาหาร และสิ่งมีชีวิต เช่น การตรวจสอบข้าวปลอมปนจากเมล็ดข้าวสาร โดยเฉพาะการปลอมปนในข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งถือเป็นข้าวส่งออกที่มีชื่อเสียงของไทย จนสามารถให้บริการแก่กรมการค้าต่างประเทศในการตรวจรับรองคุณภาพให้มีความบริสุทธิ์สูงสุด สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิ ส่งผลให้ผู้ส่งออกได้ราคาสูงขึ้น มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย รวมทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยี Real-time PCR เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism, GMO) ที่สามารถตรวจปริมาณการปนเปื้อนได้ต่ำถึง 0.1%

นอกจากนี้ ดร. สมวงษ์ และคณะ ยังได้นำเทคโนโลยีจีโนมิกส์มาใช้ในการพัฒนาพันธุ์พืชหรือสัตว์อย่างก้าวกระโดด เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมปาล์มน้ำมันเพื่อร่นระยะเวลาในปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากปกติ 15-20 ปี เหลือเพียง 5-8 ปี โดยมีวัตุประสงค์หลักเพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มที่สามารถปลูกได้ดีในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 5 ตันต่อไร่ต่อปี

 

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นอีกรางวัลได้มอบให้ คุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์ และคุณวิฑูร ลี้ธีระนานนท์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์ จากผลงาน “รถตัดอ้อยที่มีกระบะบรรจุท่อนอ้อยทำงานอัตโนมัติ” และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เป็นของ ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมโลหะ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงาน “การออกแบบวัสดุโดยใช้หลักการทางด้านอุณหพลศาสตร์และการปรับปรุงโครงสร้างเชิงโลหะวิทยา เพื่อพัฒนาระบบโลหะผสมและคิดค้นเทคนิคการผลิตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับไทย”

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการ และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถจำนวนมากในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว

facebook fanpage