Super User

Super User

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผอ. DNATEC ได้รับรางวัลระดับ Platinum ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงสุด

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการ DNATEC รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และพนักงาน DNATEC ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็น เจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้อำนวยการ DNATEC รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นประธานในงานนี้ โดยท่านได้กล่าวเน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

ประกาศเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" และ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย"

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาด้านการวิจัยและแผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ ของวิทยาเขตกำแพงแสน” โดยผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี(DNATEC) รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

"สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง" ผอ.ไบโอเทคป้ายแดง

ผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่  คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เห็นชอบดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

รับไม้ต่อจาก กัญญวิมร์ กีรติกร ที่นั่งเก้าอี้ครบ 2 สมัย

วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559 08:04

หน้าที่ของ DNA

DNA ทำหน้าที่อะไร เป็นเรื่องที่น่าแปลก ในเมื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบไปด้วย DNA และ DNA ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็ประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิด คือ A C G T แต่ทำไมสิ่งมีชีวิตจึงได้แตกต่างกันมาก ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่น อะมีบา มาจนกระทั่ง หญ้า พืชล้มลุก ไม้ยืนต้น แมลงเล็กๆ พวก มด ปลวก สัตว์น้ำต่างๆ สัตว์ปีกพวก นก เป็ด ไก่ พวกสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ใหญ่ต่างๆ จนถึงคน

วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559 06:58

กฎธรรมชาติของ DNA

การที่จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริมาณ DNA จำนวนกี่คู่เบสนั้นให้นับในเซลล์เดียว และจากกฎการจับตัวกันของคู่เบสใน DNA ที่ว่า A จะจับคู่กับ T และ C จะจับคู่กับ G เพื่อเป็นการง่ายต่อการนับหน่วยของจำนวน DNA ทั้งหมดในนิวเคลียสของเซลล์ๆหนึ่ง 

วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559 04:41

DNA คืออะไร

ดีเอ็นเอ(DNA) ผู้ค้นพบดีเอ็นเอ คือ ฟรีดริช มีเชอร์ ในปีพ.ศ. 2412 (ค.ศ. 1869) แต่ยังไม่ทราบว่ามีโครงสร้างอย่างไรจนในปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิส คริก เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และสร้างแบบจำ ลองโครงสร้างของดีเอ็นเอ (DNA Structure Model)

facebook fanpage