งานบริการและอัตราค่าบริการ

 

งานบริการ
ค่าบริการ
(บาท)
ระยะเวลา
(วัน)
1. ชุดสำเร็จสำหรับเก็บตัวอย่าง (DNA Preservation Matrix) ขนาด 1.5 ml
ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนำมาสกัดดีเอ็นเอ โดยไม่ต้องแช่เย็น
3.00 1*
2. ชุดสำเร็จสำหรับสกัดดีเอ็นเอ (DNA Trap)
2.1 DNA Trap I สำหรับสกัดดีเอ็นเอจากพืช
2.2 DNA Trap II สำหรับสกัดดีเอ็นเอจากสัตว์ (เนื้อเยื่อ, เลือด, น้ำเชื้อ)
- จำนวน 20 reactions 800.00 7*
- จำนวน 50 reactions 1,900.00 7*
- จำนวน 100 reactions 3,500.00 7*
- จำนวน 1 liter 20,000.00 7*
3. ชุดสำเร็จสำหรับตรวจสอบจีเอ็มโอ (GMO Test Kit)
คือ ชุดตรวจสอบดีเอ็นเอของ GMOs โดยใช้วิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR)
3.1 RT-GMOs Screening & Control DNA 50 reactions 7,000.00 5*
3.2 RT-GMOs Screening & Control DNA 100 reactions 10,000.00 5*
3.3 RT-GMOs Identification & Control DNA 50 reactions 9,000.00 5*
3.4 RT-GMOs Identification & Control DNA 100 reactions 12,000.00 5*
4. การตรวจวิเคราะห์ จีเอ็มโอ (GMOs Testing Service)
โดยใช้เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR) ซึ่งมีความถูกต้อง และแม่นยำสูง รายงานผลได้ทั้งแบบคุณภาพ (Qualitative) และแบบปริมาณ (Quantitative) ที่ระดับความปนเปื้อน 0.1% GMOs contamination (LOD 0.1%)
2,000.00 5*
5. การสกัดสารพันธุกรรม (DNA Extraction)
บริการสกัดดีเอ็นเอจากพืชหรือสัตว์ด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวอย่าง ดังนี้
5.1 วิธี DNA Trap ( I, II ) 100.00 **
5.2 วิธี CTAB 120.00 **
5.3 วิธีอื่นๆ 170.00 **
6. PCR Reactions
6.1 total 10 ul 58.00 **
6.2 total 20 ul 90.00 **
7. Polyacrylamide Gel Electrophoresis (4.5 %, denature, max 100 wells per gel)
7.1 PCR product in plate (set format) 600.00 **
7.2 PCR product in tube, strip tube 700.00 **
8. Agarose Gel Electrophoresis
8.1 Agarose Gel 1% (100ml) 200.00 **
8.2 Agarose Gel 2% (100ml) 300.00 **
9. งานลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint)
จัดทำ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวหรือข้าวโพด ด้วย DNA marker ชนิด SSR marker จำนวน 50 ตำแหน่ง
20,000.00 **
10. งานพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA Diagnosis)
ได้แก่ การตรวจสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์, ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์, การตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมของพืชและสัตว์
10.1 การตรวจสอบดีเอ็นเอที่จำเพาะของโค, สุกร และไก่ ที่ระดับความปนเปื้อน 0.01% contamination (LOD 0.01%) โดยใช้เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR) 3,500.00 5*
10.2 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวโพด (purity test) รายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ของสายพันธุ์ข้าวโพดที่ต้องการตรวจสอบ (ตรวจสอบได้เฉพาะข้าวโพดที่มีการจัดทำ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอไว้แล้ว) 5,000.00 10-15*
10.3 การตรวจสอบ % self Pollination และ off type ข้าวโพด 1,500.00 10-15*
10.4 การปลอมปนพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย, ปทุมธานี 1 และพันธุ์อื่น ๆ 2,500.00 7-10*
10.5 การปลอมปนพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย และพันธุ์อื่น ๆ 2,500.00 7-10*
10.6 การปลอมปนพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 และพันธุ์อื่น ๆ 2,500.00 7-10*
10.7 การปลอมปนพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย, ปทุมธานี 1, ชัยนาท 1 และพันธุ์อื่น ๆ 3,500.00 7-10*
10.8 การปลอมปนพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี, หอมนิล และพันธุ์อื่น ๆ 2,500.00 15*
10.9 การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนข้าวหอมและไม่หอม 2,500.00 15*
10.10 การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนข้าวเจ้าและข้าวเหนียว 2,500.00 15*
10.11 การตรวจวิเคราะห์ลักษณะพันธุกรรม Malignant Hyperthermia ในสุกร
ตัวอย่างเลือด
ตัวอย่างขน

180.00
230.00
7-10*
10.12 การตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมด้วย DNA Marker ชนิด SSR marker (10 ตำแหน่ง) 1,300.00 **
10.13 การตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมด้วย DNA Marker ชนิด AFLP marker (10 ตำแหน่ง) 1,500.00 **
10.14 การตรวจสอบ วาซาบิ (myrosinase gene) 2,500.00 10*
* ระยะเวลาโดยประมาณ
** ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

facebook fanpage